STATUTEN


1. Aard van de vereniging
De "Petanqueclub 't Lindeken" (hierna "de club" genoemd) is een feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, d.w.z. een vereniging van individuele personen (hierna "de leden" genoemd), die zich persoonlijk en vrijwillig verbinden tot de realisatie van hun maatschappelijk doel.


2. Doel van de vereniging
Het doel van de club is het organiseren en uitvoeren, op geregelde en duurzame wijze, van activiteiten en initiatieven in verband met het recreatief beoefenen van de petanquesport.


3. Clubwerking
De werking van de club wordt bepaald door de algemene vergadering van de leden (hierna de "algemene vergadering" genoemd) en door het dagelijks bestuur (hierna "het bestuur" genoemd).
De algemene vergadering bestaat uit alle regelmatig aangesloten leden van de club en beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige leden, waarbij onthoudingen niet worden meegeteld.
Deze vergadering is bevoegd voor het aanstellen (verkiezing) en het ontslag van de leden van het bestuur, voor het ontslag van leden wegens dwingende redenen en voor de goedkeuring van het financieel jaarverslag. De algemene vergadering is tevens bevoegd in het geval van bijzondere problemen en/of belangrijke beslissingen in verband met de werking van de club.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van de dagelijkse werking van de club, gebaseerd op de statuten en voert in het algemeen een beleid gericht op de bloei en de goede werking van de club, met een evenwichtige taakverdeling onder alle leden.
Het bestuur is samengesteld uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een materiaal- en terreinmeester en twee commissarissen en wordt verkozen door de algemene vergadering voor een termijn van één jaar. Deze termijn is hernieuwbaar. Indien een lid van het bestuur ontslag neemt wordt binnen de maand een vervanger aangesteld.


4. Terreinen
Bij beslissing d.d. 4 april 1996 van de OCMW-raad van de gemeente Merelbeke, mogen de petanqueterreinen (gelegen op de eigendom van het OCMW aan de hoek Poelstraat/Kloosterstraat) door de club gebruikt worden, mits het onderhoud ervan verzorgd wordt door de leden van de club.


5. Lidmaatschap en bijdragen
a) Iedere meerderjarige persoon kan lid worden van de club;
b) Het lidmaatschap gaat in op het ogenblik van de betaling van de verschuldigde bijdrage;
c) De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en geldt voor de duur van het kalenderjaar.
In het geval van een tussentijdse toetreding als lid vóór 1 juli blijft het volledige bedrag van de bijdrage verschuldigd; bij toetreding vanaf 1 juli en later is het minimum van de kostprijs van de verzekering (zie 6.) verschuldigd (momenteel 5 euro);
d) Personen die wensen kennis te maken met het petanquespel en geïnteresseerd zijn in het lidmaatschap van de club kunnen een eerste maal gratis meespelen. Vanaf de tweede beurt betalen zij een bijdrage van 1 euro per beurt. Na maximum twee betalende beurten dienen zij definitief te beslissen om al dan niet lid te worden.


6. Verzekering
De club heeft, ten behoeve van de regelmatig aangesloten leden, een polis afgesloten bij Ethiasverzekeringen, die
a) de burgerlijke aansprakelijkheid verzekert tijdens de activiteiten georganiseerd door de club;
b) voorziet in een verzekering tegen lichamelijke ongevallen, van toepassing zowel tijdens als op de weg naar en van de georganiseerde activiteiten.
De dekking van deze polis is tevens conform de bepalingen van het KB van 19.12.2006 betreffende de verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van organisaties die werken met vrijwilligers.


7. Ontbinding van de club
Bij ontbinding van de club worden de activa - na aftrek van eventuele kosten - evenredig verdeeld tussen de leden op dat ogenblik.


8. Geldigheid van deze statuten
Deze statuten zijn opgemaakt en goedgekeurd door het bestuur op 18 maart 2008 te Merelbeke, datum waarop ze van kracht worden. Indien dit nodig wordt geacht, kan het bestuur - bij algemene consensus van alle bestuursleden - deze statuten wijzigen.

 

De voorzitter, Roger Van den Meersschaut             De secretaris, François De Troch